Menu 0 Košík
Zmena otváracích hodín Viac info ›

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom,profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

 • po splnení účelu nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.lewer.sk

IP trade s.r.o.

sídlo: Slnečná 2908/1, Sereď 926 01

IČO: 46 288 244

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.lewer.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

A)

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

 • účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar, a to prostredníctvom elektronickej pošty

B)

 • spracovanie osobných údajov za účelom zasielania informácií o tovare, cenovej ponuky, katalógov, akcií a noviniek sa uskutočňuje iba na základe dobrovoľného písomného súhlasu zákazníka udeleného v rámci objednávacieho procesu na www.lewer.sk alebo zaslaného poštou, či emailom.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Podľa bodu II.A

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem zákazníka na účely predzmluvných vzťahov.

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov alebo zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), bez súhlasu dotknutej osoby

 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom, a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu plnenia zmluvy, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak

 

Podľa bodu II.B

 • prevádzkovateľ získava len osobné údaje podľa bodu III. na základe dobrovoľného písomného súhlasu udeleného v rámci objednávacieho procesu na www.lewer.sk alebo zaslaného poštou, či emailom.

 

V.

Zverejnenie údajov a poskytnutie tretím osobám

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje.

 • Vaše osobné údaje neprenáša do tretích krajín, ani neposkytuje tretím osobám okrem prepravnej spoločnosti na účely úspešného dodania tovaru.

 

Zoznam príjemcov:

Geis SK s.r.o.

Trňanská 6, Zvolen

ICO: 31324428

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica

ICO: 36631124

BGA group, s.r.o.

Výstaviště 405/1, Brno

ICO: 27735354

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR

 • prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi, obchodnému partnerovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov alebo zo zmluvy

VII.

Doba spracovania osobných údajov

 

 • Podľa bodu II.A prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov alebo zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka.

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané

 

 • V prípade účelu podľa bodu II.B prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na základe udeleného súhlasu po dobu 10 rokov.

 

VIII.

Poučenie o právach a povinnostiach dotknutej osoby

 

 • Zákazník prevádzkovateľa, ako dotknutá osoba, v zmysle ZoOOÚ (ďalej len ,,dotknutá osoba“), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo ZoOOÚ, e-mailom na adrese info@lewer.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa (formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby nájdete na konci tejto stránky).

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať prístup k svojim osobným údajom,  požadovať informácie súvisiace so spracovaním svojich údajov, má právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzené spracúvanie.

 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 • Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.